toth.benedek@ejotallas.hu | 281 kereskedő | 29 szerviz | 237 vásárló | 25541 jótállási jegy
Bejelentkezés

Adatkezelési tájékoztató

az e-jótállási jegy rendszerhez

a Finebeton Kft. 

Adószám:25092103-2-13
Székhely:2161 Csomád, Kossuth L. utca 79.
Cégjegyzékszám: 13-09-173083
Ügyvezető: Frankó József

mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az „e-jótállási jegy” elnevezésű weboldal és mobil applikáció felhasználásával biztosítja vásárlói részére az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben szabályozott elektronikus jótállási jegy kibocsátást és nyilvántartást.

Az e-jótállási jegy weboldal és applikáció üzemeltetője,

Finebeton Kft. 

Adószám:25092103-2-13
Székhely:2161 Csomád, Kossuth L. utca 79.
Cégjegyzékszám: 13-09-173083
Ügyvezető: Frankó József

mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) jár el a személyes adatok kezelése során. 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályoknak 

{különösen, de nem kizárólagosan:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvén (a továbbiakban: „Eker.tv.”);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban: „GDPR”)}

megfelelően kezeli, betartva az adatvédelmi alapelveket, gondoskodva a személyes adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges adminisztratív, logikai és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, továbbá olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek nélkülözhetetlenek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, tárolási idő:

 • a fogyasztó e-mail címe;
 • a fogyasztási cikk számlája;
 • a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése, típusa, gyártási száma;
 • a vásárlás, szerződéskötés napja;
 • a fogyasztó jótállásból eredő jogai;
 • a jótállásból eredő jogok esetleges érvényesítésének ténye, dátuma, helye, határideje;

Az Adatkezelő a fenti adatokat az alábbi módokon rögzítheti a rendszerben:

 • üzletben történő vásárlás során személyesen, a fogyasztó által megadott információk alapján;
 • online vásárlás során a fogyasztó által rögzített adatok alapján;
 • telefonon történt egyeztetést követően;

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adott fogyasztási cikkre irányadó jótállási idő lejártától számított 3 hónapig tárolja azért, hogy amennyiben a fogyasztó a jótállási időn túl kíván jogokat érvényesíteni, úgy a kereskedő igazolni tudja a jótállási idő lejártát és a fogyasztó jótállásból eredő jogainak megszűnését.

Amennyiben a rendszerben nyilvántartott valamennyi e-jótállási jegy vonatkozásában lejárt a jótállási idő, az utolsó jótállási idő lejártától számított 3 hónap elteltével a rendszer automatikusan törli a felhasználói fiókot.

Az adatkezelés célja:

 • a fogyasztó és a kereskedő között létrejött szerződés teljesítése, az e-jótállási jegy jogszabályoknak megfelelő kiállítása és nyilvántartása;
 • hírlevelek kiküldése;
 • egyéb marketingtevékenység, pl. nyereményjátékok szervezése;
 • ügyfélszolgálat és támogatás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A fogyasztó hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont) biztosítja a jogalapot az e-jótállási jegy rendszert fogyasztóként igénybe vevő érintettek személyes adatainak kezeléséhez.
 • A vásárlás alkalmával szerződés jön létre a fogyasztó és a kereskedő (Adatkezelő) között, így a szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) biztosítja a jogalapot az e-jótállási jegy kibocsátása során, ugyanis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (fogyasztó) az egyik fél.
 • Az Adatkezelő az e-jótállási jegy kibocsátásával az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének tesz eleget, vagyis az adatkezelés jogalapja a törvényes kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • A marketing célú adatkezelések jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor úgy járunk el, hogy biztosítsuk adatai magas szintű biztonságát.

 • Szervízek részére történő adattovábbítás:

abból a célból, hogy a fogyasztókkal létrejött szerződést a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudjuk teljesíteni, megfelelő szervíz hátteret építettünk ki, hogy a fogyasztási cikkek meghibásodása esetén az előírt szigorú határidők betartásával, minőségi szolgáltatókkal álljunk vásárlóink rendelkezésére

 • Hatóságok, bíróságok részére történő adattovábbítás:

amennyiben ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatainak biztonságát rendkívüli hangsúlyosnak tekintjük, ezért megteszünk minden olyan technikai és szervezeti intézkedést, amellyel meg tudjuk akadályozni, hogy adataihoz illetéktelen személyek férjenek hozzá, vagy az adatok elvesszenek. 

Alkalmazottaink oktatására nagy hangsúlyt fektetünk. Ahol lehetséges, az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. 

Az adatfeldolgozóinkat gondosan választjuk ki és adatfeldolgozási szerződés megkötésével biztosítjuk a jogszabályoknak való megfelelést.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


Az Adatkezelő és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az érintett természetes személy (fogyasztó) jogai:

 • Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

 • Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

 • Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

 • Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

 • Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

 • Hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.Telefon: 06/1/391-1400

Fax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu