info@ejotallas.hu | 326 kereskedő | 32 szerviz | 347 vásárló | 77918 jótállási jegy
Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el!

1. A Szolgáltató

Cégnév: Finebeton Kft.
Adószám: 25092103-2-13
Székhely: 2161 Csomád, Kossuth L. utca 79.
Cégjegyzékszám: 13-09-173083

Képviseletében: Frankó József ügyvezető
E-mail elérhetőség: info@ejotallas.hu
Telefonszám: +36 70 941 0188

2. Hivatkozott jogszabályok

2.1 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 
2.2 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”)
2.3 a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 8/B.§ (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet
2.4 Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”)
2.5 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”)

3. Tevékenység

A Szolgáltató üzemelteti a www.ejotallas.hu weboldalt, amely a Korm.rendelet 3. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján elektronikus úton állít elő és tárol jótállási jegyeket, biztosítja továbbá azok kezelését Partnerei – a Kereskedők, Vásárlók, Szervizek – részére a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározottak szerint.

4. Fogalmak

Fogyasztó: a Ptk.  8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Kereskedő: olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, vagy egyéb személy, aki akár online, akár üzletben történő kis- illetve nagykereskedelmi tevékenységet folytat.
Szerviz: olyan – akár a Kereskedővel szerződéses kapcsolatban álló - szolgáltató, aki a Kereskedőnél vásárolt és meghibásodott fogyasztási cikkek javítását a jótállási időn belül megfelelő szakértelemmel elvégzi.
Felhasználó: a jelen ÁSZF így nevesíti együttesen a Fogyasztót, Kereskedőt és Szervizt.
Fogyasztási cikk: a Fogyasztó és a Kereskedő között létrejött szerződés keretében eladott, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek.
Jótállás: a jótállás alapján a Kereskedő a hibátlan teljesítésért olyan módon felel, hogy a jótállás időtartama alatt a felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a fogyasztásicikk fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.
Weboldal: a www.ejotallas.hu elnevezésű weboldal, amelyet a Felhasználók a jelen ÁSZF alapján jogosultak használni.
Jótállási jegy: a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmi elemekkel kiállított okirat. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

5. Általános Felhasználási Feltételek

5.1 A weboldal tartalma regisztrációt követően érhető el a Kereskedők, a Fogyasztók és a Szervizek számára. Egyes szolgáltatások igénybevétele a Kereskedők és a Szervizek számára díjfizetést követően történhet meg.

5.2 Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a weboldal vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

5.3 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

5.4 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

5.5 A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.6 Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a weboldal használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek az 5. pontban megjelölt, a Szolgáltató által vállalt kötelezettségek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek. 

5.7 Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

5.8 Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

5.9 Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

5.10 Amennyiben Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5.11 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

5.12 Szolgáltató valamennyi, a weboldalon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a weboldal használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

5.13 A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

5.14 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a weboldalt más domain név alá helyezze át.

5.15 Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul. 

5.16 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, vagy módosítani, különösen új termék bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén. A Szolgáltató az ÁSZF-módosításáról szóló hirdetményét annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi. A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást a Felhasználó nem fogadja el, jogosult a 15 nap alatt felmondani a szerződést, szolgáltatását törölni. Ez esetben a szerződés megszűnik a régi feltételek alkalmazásával. Amennyiben a felhasználó a szerződést későbbi időpontban mondja fel, úgy a folyamatban lévő számlázási időszakra a feltételek változatlanok. Ez esetben a szerződés a számlázási időszak végén a régi feltételek alkalmazásával megszűnik. Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 15 nap alatt nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a felhasználó részéről az új feltételek szerint. A szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.

5.17 Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Finebeton Kft., 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79.

E-mail: info@ejotallas.hu

5.18 Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 4.17. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

5.19 Egyes szolgáltatások esetén Szolgáltató teljesítési segédet vehet igénybe. Felhasználói panasz kivizsgálása során a panasz jellegétől függően Szolgáltató továbbíthatja Felhasználó panaszát a teljesítési segéd részére a panasz alapos kivizsgálása érdekében. A panasz kivizsgálásának határideje ilyen esetben is 15 nap.

5.20 Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban van panasza a felhasználónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36 1 391 1400).
  • Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  • Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Pp. rendelkezései szerint.

6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

6.1 Kereskedőknek nyújtott szolgáltatások és azok igénybevétele

6.1.1 A Szolgáltató a weboldalon regisztráló Kereskedők részére több szolgáltatáscsomag, illletve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

6.1.2 A weboldal igénybevételét követően a Kereskedőnek - akár online, akár üzletben történő értékesítést követően - lehetősége van elektronikus jótállási jegy kiállítására, vagy az elektronikusan kiállított jótállási jegy generálását követően annak kinyomtatására, a kiállított jótállási jegyek tárolására, az ilyen módon keletkezett adatbázisban történő keresésre, az esetlegesen a Fogyasztó által érvényesített szavatossági jogok rögzítésére, a Korm.rendeletben szabályozott határidők nyilvántartására.

6.1.3 A Kereskedő a weboldalon e-mail cím és jelszó megadását követően jogosult regisztrálni. A regisztrációt követően lehetősége van kiválasztani a számára legmegfelelőbb szolgáltatási csomagunkat. 

6.1.4 Szolgáltató a weboldal azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Kereskedő által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a weboldalon, az Áraink . menüpontban teszi közzé.

6.1.5 Szolgáltató a szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Kereskedő eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Kereskedő a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni. A „Lemondom az előfizetésem” funkció bejelentkezést követően érhető el, a „Szolgáltatáscsomagom” linkre kattintást követően.

6.1.6 Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a weboldal „Csomagok és árak” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

6.1.7 Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás keretében kiállított elektronikus jótállási jegyek a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a weboldal és az általa nyújtott szolgáltatás alapján kerültek kiállításra.

6.1.8 Kereskedő a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 8/B.§ (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

6.1.9 A Szolgáltató a Kereskedő által igénybe vett weboldal felületén biztosítja a szolgáltatást, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 24. cikk szerinti Adatkezelőnek minősül. Ez esetben az adatkezelő az adatkezelés technikai és informatikai keretét adja a jogszabályokban előírt mindenkor kötelező adattartalom szerint, elektronikus jótállási jegy blanketta rendelkezésre bocsátásával, az adatgazda (érintett) pedig kitölti ezt a blanketta keretet a saját (személyes) adataival. Ezt követően az adatkezelő közvetlenül az adatgazda megbízása és felhatalmazása alapján az adatokból generálja az elektronikus jótállási jegyet, tárolja az adatgazdával szerződéses kapcsolatban álló Fogyasztók adatgazda, vagy Fogyasztó által megadott személyes adatait, vagy azokon a szolgáltatás biztosítása érdekében egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a Szervizeknek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít. A Kereskedő a honlapon történő regisztrációt, az egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A szolgáltatás tartalmát a Korm.rendelet határozza meg, az elektronikus jótállási jegy tartalmi követelményeit az írja elő.

6.1.10 A Szolgáltató a Kereskedő által a weboldal erre biztosított blanketta felületén felvitt adatok alapján elektronikus jótállási jegyet állít elő a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények betartásával. A Kereskedőnek lehetősége van az ilyen módon generált elektronikus jótállási jegyet kinyomtatni és hard copy formájában átadni azon vele szerződéses kapcsolatban álló Fogyasztók részére, akik nem rendelkeznek e-mail címmel vagy nem kívánnak a weboldalon regisztrálni és a Szolgáltató szolgáltatását igénybe venni. A kinyomtatott jótállási jegyeket a weboldal ugyanúgy tartja nyilván, kezeli és őrzi meg, mint a teljesen elektronikusan kezelt jótállási jegyeket, a nyomtatás kizárólag a Fogyasztó jótállási igényének érvényesíthetőségét érinti.

6.1.11 Szolgáltató nem ellenőrzi a Kereskedő által felvitt adatok valódiságát, pontosságát, ezen adatok megfelelőségéért, valóságtartalmáért kizárólag a Kereskedő tartozik felelősséggel. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

6.1.12 Regisztráció – A weblapon a regisztrációs űrlap kitöltésével az Adatkezelési Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával történik.

6.1.13 Kereskedő a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a weboldalon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató számlázási szolgáltatását.

6.1.14 Kereskedő az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a weboldal„Csomagok és árak” vagy a “Szolgáltatáscsomagok” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg, majd az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra kattinthat.

6.1.15 Kereskedő az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra történő kattintást követően megjelenő felületen az általa aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagról kap tájékoztatást, mely felületről a „Tovább az előfizetésekhez” linkre kattintással juthat tovább az aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagjának részleteit megjelenítő „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületre.

6.1.16 Kereskedő a „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületen az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomag mellett található jelölőkör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetési mód és előfizetési idő kiválasztásához” linkre kattintással választhatja ki a számára megfelelő szolgáltatáscsomagot.

6.1.17 Kereskedő a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” a szolgáltatáscsomag igénylésének időtartamát, valamint a számlázási szolgáltatás megfizetésének módját az adott idő, illetve fizetési mód mellett található kör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetéshez és a használat folytatásához” linkre kattintással választhatja ki.

6.1.18 Ezt követően egy összegző felület jelenik meg, amelyen Kereskedő ellenőrizheti megrendelésének adatait. Kereskedő az egyes megrendelési adatait az egyes felületekre történő visszalépés útján módosíthatja, az egyes felületek bal alsó részében található linkre történő kattintással.

6.1.19 Kereskedő az összegző felületen történő megrendelési adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés véglegesítése” linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott szolgáltatáscsomagot, mely szerződéses ajánlatnak minősül.

6.1.20 Pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési mód bejelölése esetén, majd a „Megrendelés véglegesítése” linkre kattintással Kereskedő egy biztonságos pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési felületre kerül átirányításra, amelynek használatáról a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” található „Tájékoztató a pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetésről” linken olvasható tájékoztatás.

6.1.21 a Szolgáltató által a Kereskedő részére elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Kereskedő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Kereskedő regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Kereskedő által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Kereskedő között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

6.1.22 Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatói átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 7. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Kereskedő által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg pénzforgalmi szolgáltatószámláján történő jóváírására sor nem kerül.

6.1.23 A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

6.1.24 Amennyiben a Kereskedő a regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti.  A Kereskedő regisztrációjának törlésével az adatkezelés célja megszűnik, és a Kereskedő által átadott  adatot a Szolgálató hozzáférhetetlenné teszi illetve díjfizetés ellenében  átadja a Kereskedő részére.

6.1.25 Amennyiben a Kereskedő regisztrációjának törlésére neki felróható okból, kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Kereskedő az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult. – A Kereskedő regisztrációjának törlésével az adatkezelés célja megszűnik, és amennyiben az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé a Kereskedő által átadott  adatot a Szolgálató hozzáférhetetlenné teszi  illetve díjfizetés ellenében átadja a Kereskedőnek.

6.2 Fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások és azok igénybevétele

6.2.1 A Kereskedő köteles a Korm.rendelet értelmében jótállási jegyet kiállítani a Fogyasztó részére a közte és a Kereskedő között tartós fogyasztási cikk adásvétele tárgyában létrejött szerződés vonatkozásában, amely szerződés mind online térben, mind pedig üzletben történő vásárlás során létrejöhet. 

6.2.2 A szerződés létrejöttekor a Fogyasztó – döntése alapján- jelzi a Kereskedő felé, hogy elektronikus, vagy papír alapon kiállított jótállási jegyet igényel. Az elektronikus jótállási jegy kiállítását Kereskedő kizárólag akkor biztosítja Fogyasztó részére, ha fogyasztó – akár online, akár az üzletben történő vásárlás során személyesen - megadja az e-mail címét. A Fogyasztó által megadott e-mail címre Kereskedő egy regisztrációs linket küld, amelynek segítségével Fogyasztó jogosult regisztrálni a weboldalon.

6.2.3 A Fogyasztó az általa megadott e-mail cím pontosságáért, valódiságáért maga felel, a Fogyasztó által hibásan megadott adattal kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2.4 A Fogyasztó által megadott e-mail címre kereskedő által megküldött regisztrációs linkre kattintást követően a Fogyasztó az e-mail címét és jelszavát megadva jogosult regisztrálni a weboldalon.

6.2.5 A regisztrációt követően a Fogyasztó a weboldal ún. Vásárlóknak készült felületét jogosult használni, amelyen lehetősége van valamennyi jótállási jegyét elektronikus formában megtekinteni, a jótállási jegyek között keresni, továbbá a Kereskedővel, vagy a Szervizekkel közvetlenül kapcsolatba lépni.

6.2.6 Amennyiben a Fogyasztó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, a Kereskedők és a Szervizek jogosultak részére direkt marketing célú megkereséseket küldeni, a saját adatkezelési tájékoztatóikban foglaltaknak megfelelően. A hírlevélküldő szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, az adatkezelő a hírlevelet kiküldő Kereskedő, vagy Szerviz, ők felelnek azért, hogy az adatkezelés a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történjen.

6.3 Szervizeknek nyújtott szolgáltatások és azok igénybevétele

6.3.1 A Szolgáltató a weboldalon regisztráló Szervizek részére több szolgáltatáscsomag, illletve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

6.3.2 A weboldal igénybevételét követően a Szerviznek - akár online, akár üzletben történő értékesítést követően - lehetősége van elektronikusan az esetlegesen a Fogyasztó által érvényesített szavatossági jogok rögzítésére, munkalap felvételére, a Korm.rendeletben szabályozott határidők nyilvántartására.

6.3.3 A Szerviz a weboldalon e-mail cím és jelszó megadását követően jogosult regisztrálni. A regisztrációt követően lehetősége van kiválasztani a számára legmegfelelőbb szolgáltatási csomagunkat. 

6.3.4 Szolgáltató a weboldal azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Szerviz által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a weboldalon, az Áraink menüpontban teszi közzé.

6.3.5 Szolgáltató a szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Szerviz eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben szerviz a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni. A „Lemondom az előfizetésem” funkció bejelentkezést követően érhető el, a „Szolgáltatáscsomagom” linkre kattintást követően.

6.3.6 Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a weboldal „Csomagok és árak” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

6.3.7 Szerviz a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 8/B.§ (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

6.3.8 A Szolgáltató a Szerviz által igénybe vett weboldal felületén biztosítja a szolgáltatást, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 24. cikk szerinti Adatkezelőnek minősül. Ez esetben az adatkezelő az adatkezelés technikai és informatikai keretét adja a jogszabályokban előírt mindenkor kötelező adattartalom szerint, elektronikus munkalap blanketta rendelkezésre bocsátásával, az adatgazda (érintett) pedig kitölti ezt a blanketta keretet a saját (személyes) adataival. Ezt követően az adatkezelő közvetlenül az adatgazda megbízása és felhatalmazása alapján az adatokból generálja az elektronikus munkalapot, tárolja az adatgazdával szerződéses kapcsolatban álló Fogyasztók adatgazda, vagy Fogyasztó által megadott személyes adatait, vagy azokon a szolgáltatás biztosítása érdekében egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a Kereskedőknek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít. A Szerviz a honlapon történő regisztrációt, az egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A szolgáltatás tartalmát a Korm.rendelet határozza meg, az elektronikus jótállási jegy tartalmi követelményeit az írja elő.

6.3.9 A Szolgáltató a Szerviz részére a weboldal által erre biztosított blanketta felületén felvitt adatok alapján elektronikus munkalapot állít elő a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények betartásával. A Szerviznek lehetősége van az ilyen módon generált elektronikus munkalapot kinyomtatni és hard copy formájában átadni a Fogyasztók részére, akik nem rendelkeznek e-mail címmel vagy nem kívánnak a weboldalon regisztrálni és a Szolgáltató szolgáltatását igénybe venni. A kinyomtatott munkalapot a weboldal ugyanúgy tartja nyilván, kezeli és őrzi meg, mint a teljesen elektronikusan kezelt jótállási jegyeket, a nyomtatás kizárólag a Fogyasztó jótállási igényének érvényesíthetőségét érinti.

6.3.10 Szolgáltató nem ellenőrzi a Szerviz által felvitt adatok valódiságát, pontosságát, ezen adatok megfelelőségéért, valóságtartalmáért kizárólag a Szerviz tartozik felelősséggel. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

6.3.11 Regisztráció – A weblapon a regisztrációs űrlap kitöltésével az Adatkezelési Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával történik 

6.3.12 Szerviz a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a weboldalon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni Szolgáltató számlázási szolgáltatását.

6.3.13 Szerviz az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a weboldal „Csomagok és árak” vagy a “Szolgáltatáscsomagok” menüpontjára történő kattintást követően megjelenő felületen ismerheti meg, majd az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra kattinthat.

6.3.14 Szerviz az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatáscsomag elnevezésére vagy a „Szolgáltatáscsomagom” menüpontra történő kattintást követően megjelenő felületen az általa aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagról kap tájékoztatást, mely felületről a „Tovább az előfizetésekhez” linkre kattintással juthat tovább az aktuálisan igénybe vett szolgáltatáscsomagjának részleteit megjelenítő „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületre.

6.3.15 Szerviz a „Szolgáltatáscsomag módosítás” felületen az igénybe venni kívánt szolgáltatáscsomag mellett található jelölőkör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetési mód és előfizetési idő kiválasztásához” linkre kattintással választhatja ki a számára megfelelő szolgáltatáscsomagot.

6.3.16 Szerviz a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” a szolgáltatáscsomag igénylésének időtartamát, valamint a számlázási szolgáltatás megfizetésének módját az adott idő, illetve fizetési mód mellett található kör bejelölésével, majd a „Tovább a fizetéshez és a használat folytatásához” linkre kattintással választhatja ki.

6.3.17 Ezt követően egy összegző felület jelenik meg, amelyen Szerviz ellenőrizheti megrendelésének adatait. Szerviz az egyes megrendelési adatait az egyes felületekre történő visszalépés útján módosíthatja, az egyes felületek bal alsó részében található linkre történő kattintással.

6.3.18 Szerviz az összegző felületen történő megrendelési adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés véglegesítése” linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott szolgáltatáscsomagot, mely szerződéses ajánlatnak minősül.

6.3.19 Pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési mód bejelölése esetén, majd a „Megrendelés véglegesítése” linkre kattintással Kereskedő egy biztonságos pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetési felületre kerül átirányításra, amelynek használatáról a „Fizetési mód és előfizetési idő kiválasztása felületen” található „Tájékoztató a pénzforgalmi szolgáltatókártyás fizetésről” linken olvasható tájékoztatás.

6.3.20 a Szolgáltató által a Szerviz részére elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Szerviz részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Szerviz regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Kereskedő által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Szerviz között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

6.3.21 Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatói átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatószámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 7. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Kereskedő által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg pénzforgalmi szolgáltatószámláján történő jóváírására sor nem kerül.

6.3.22 A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

6.3.23 Amennyiben a Szerviz a regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. – A Kereskedő regisztrációjának törlésével az adatkezelés célja megszűnik, és a Szervíz által átadott adatot a Szolgálató hozzáférhetetlenné teszi, illetve díjfizetés ellenében átadja a Kereskedő részére.

6.3.24 Amennyiben a Szerviz regisztrációjának törlésére neki felróható okból kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Kereskedő az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult. A Kereskedő regisztrációjának törlésével az adatkezelés célja megszűnik, és a Kereskedő által átadott adatot a Szolgálató hozzáférhetetlenné teszi, illetve díjfizetés ellenében átadja a Kereskedő részére.

7. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2020. december 1.